Szkolenie PPOż - Warszawa
Praktyczne szkolenie PPOŻ

Praktyczne szkolenie PPOŻ

Zapraszamy na praktyczne szkolenie PPOŻ. Zajęcia prowadzą strażacy dzielący się swoimi doświadczeniami z różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych. Podczas zajęć nauczymy postępowania w razie wybuchu pożaru i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Zajęcia składają się z dwóch bloków: 1h zajęcia teoretycznych i 1h zajęcia praktyczne z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego jak obsługa różnego rodzaju typu gaśnic, koca gaśniczgo i hydrantu.

Szkolenie koordynatorów ewakuacji

Szkolenie koordynatorów ewakuacji

Szkolenie koordynatorów ewakuacji obejmuję obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego, działanie w zadymieniu, techniki prowadzenia ewakuacji, sposoby ewakuacji osób poszkodowanych, kierowanie tłumem, reagowanie na różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje a także udzielanie pierwszej pomocy. Zajęcia składają się z różnego rodzaju symulacji jakie mogą przydarzyć się podczas ewakuacji. Szkolenie ma formę warsztatów i trwa 8h dydaktycznych.